Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Περιοδικό ΕθνολογίαΗ Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, θεωρώντας την έκδοση του έντυπου περιοδικού της ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ επιβεβλημένη, παρά τη δυσβάσταχτη οικονομική συγκυρία, προτίθεται να προβεί στην έκδοση του επόμενου, 16ου, τόμου εντός του 2017. Ως εκ τούτου, προσκαλεί υποψήφιους συγγραφείς άρθρων να αποστείλουν εργασίες, που δεν ξεπερνούν τις 9.000 λέξεις και περιέχουν έως 6 φωτογραφίες, έως τις 31.12.2016 προκειμένου να περάσουν από τη διαδικασία κρίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ"

Το περιοδικό της Εταιρείας «Εθνολογία» αποβλέπει στην καλλιέργεια των Εθνολογικών και Ανθρωπολογικών σπουδών και συνάμα στην προώθηση των νέων επιστημονικών δυνάμεων. Τους σκοπούς αυτούς τους πραγματοποιεί με τη συνεργασία των συγγραφέων της Συντακτικής Επιτροπής. Αντικείμενο των εργασιών του περιοδικού είναι η μελέτη του πολιτισμού και της κοινωνίας στις ποικίλες διαστάσεις τους (βλ. Σχετικά την παράγρ.1).

Οι δημοσιευόμενες εργασίες πρέπει να έχουν, απαραίτητα, θεωρητική και μεθοδολογική υποδομή και ευρύτερη προοπτική. Στο περιοδικό έχουν επίσης θέση και μελέτες που διαπραγματεύονται θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα με αναφορά την επιστήμη καθ’ εαυτήν. Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στη νεοελληνική και να συνοδεύονται από εκτενή περίληψη μιάμισης δακτυλογραφημένης σελίδας στη γαλλική ή στην αγγλική γλώσσα. Η χρήση ξένων γλωσσών επιτρέπεται μόνο στους ξένους συνεργάτες του περιοδικού. Τα άρθρα αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται από ανάλογης έκτασης περίληψη στα ελληνικά.

Στο περιοδικό δημοσιεύουν τρεις κατηγορίες συγγραφέων: α) Μέλη της Εταιρείας στα οποία παραχωρούνται οι μισές περίπου σελίδες του περιοδικού. β) Σε εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο των πρώτων δημοσιεύσεων παραχωρείται το ένα τρίτο περίπου των σελίδων. Θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε σε κάθε τόμο να υπάρχει ένας τουλάχιστον νέος που δημοσιεύει για πρώτη φορά. γ) Τον υπόλοιπο χώρο του περιοδικού καλύπτουν εργασίες δοκίμων συγγραφέων μη μελών της Εταιρείας. Προτεραιότητα έχουν οι εργασίες εκείνων στους οποίους δεν είναι προσιτά τα καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά. Στον τόμο μπορούν να δημοσιευτούν, κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής, και μεταφράσεις σημαντικών άρθρων ξένων και ελλήνων επιστημόνων. Η σειρά δημοσίευσης των εργασιών κάθε κατηγορίας καθορίζεται από το χρόνο που παραδόθηκαν στη Σ.Ε. Οι υπόλοιπες δημοσιεύονται στον επόμενο τόμο. Το περιοδικό κυκλοφορεί κανονικά το Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Οι δημοσιευόμενες εργασίες υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους. Ανώνυμα ή ψευδώνυμα δεν δημοσιεύονται ούτε μελέτες, ούτε βιβλιοκρισίες ή άλλα ανάλογα κείμενα.

Τα σχετικά με την έκδοση του περιοδικού ρυθμίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει: α) Για την έκταση του περιοδικού, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και τις δαπάνες των ανατύπων. β) Ορίζει το τυπογραφείο ανάλογα με τις σχετικές προσφορές. γ) Εκλέγει Συντακτική Επιτροπή από πέντε μέλη της Εταιρείας.

Η Σ.Ε. εκλέγεται για την έκδοση ενός τόμου του περιοδικού. Αρχίζει το έργο της τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, αν το περιοδικό εκδίδεται κανονικά, ή αμέσως μετά την έκδοση του προηγούμενου τόμου, οπότε τελειώνει το έργο της προηγούμενης Σ.Ε. Η εκλογή της νέας Σ.Ε. γίνεται από υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Σ.Ε. πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν όλο το χρόνο στην Αθήνα, για να παρακολουθούν τη διαδικασία της έκδοσης. Λαμβάνεται επίσης πρόνοια τα μέλη της Σ.Ε. να καλύπτουν τους περισσότερους, αν όχι όλους τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους κινούνται οι εργασίες του περιοδικού. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Σ.Ε. ορίζει συντονιστή, υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής. Η Σ.Ε. ενήμερη για την έκταση του περιοδικού, αναζητεί εργασίες και διατηρεί επαφές με τους συγγραφείς κατά το χρονικό διάστημα που τις ετοιμάζουν. Οι εργασίες παραδίδονται ως τις 30 Ιουνίου, αν το περιοδικό εκδίδεται κανονικά, ή πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία που θα οριστεί για την έκδοση. Η Σ.Ε. φροντίζει ώστε το σύνολο των εργασιών να εκπληρώνουν τους επιστημονικούς όρους και να ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τους προσανατολισμούς της Εταιρείας. Η Σ.Ε. ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία κρίσης των εργασιών: τα μέλη της διαβάζουν την υπό κρίση εργασία και σε κοινή συνάντηση αποφασίζουν αν είναι δημοσιεύσιμη ή όχι, με κριτήρια καθαρά επιστημονικά. Αν η απόφαση είναι απορριπτική, η εργασία επιστρέφεται στο συγγραφέα της με γραπτή αξιολόγηση. Ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να την υποβάλλει πάλι στη Σ.Ε. για έγκριση, μόνο αφού την αναθεωρήσει και την προσαρμόσει στην απόφαση της Σ.Ε. Αν η εργασία κριθεί δημοσιεύσιμη, αλλά διατυπωθούν παρατηρήσεις και υποδείξεις (βιβλιογραφικές, μεθοδολογικές, γλωσσικές κλπ.), ο συγγραφέας καλείται να τις μελετήσει και να προβεί στη βελτίωση της εργασίας του, οπωσδήποτε όμως δεν υποχρεώνεται να τις αποδεχτεί. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα η εργασία παραδίδεται από το συγγραφέα δακτυλογραφημένη, για να σταλεί στο τυπογραφείο. Σε περίπτωση κατά την οποία η Σ.Ε. δεν είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη για την εργασία λόγω απουσίας μελών με ανάλογη ειδικότητα, δύναται να ζητήσει την γνωμοδότηση και μη μελών της Εταιρείας, Ελλήνων ή ξένων ειδικών επιστημόνων. Εργασίες εγκεκριμένες από τη Σ.Ε., οι οποίες λόγω κακού υπολογισμού του χώρου του περιοδικού δεν δημοσιεύτηκαν στον τρέχοντα τόμο, δεσμεύουν τη νέα Σ.Ε. να τις συμπεριλάβει, μετά από τυπική θεώρηση, στον επόμενο τόμο του περιοδικού.

Για την μερική ή ολική αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι εργασίες πρέπει να παραδίδονται στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δακτυλογραφημένες σε πέντε αντίγραφα και σε διάστημα 1,5 ή 2 με αρκετό περιθώριο. Οι σημειώσεις να είναι συγκεντρωμένες στο τέλος και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Τα σχέδια και οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας, διαφορετικά δεν θα δημοσιευτούν. Οι λεζάντες τους θα γράφονται σε ξεχωριστό χαρτί με αναφορά στον αριθμό της φωτογραφίας ή του σχεδίου.

Οι εργασίες πρέπει να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά. Πριν την αποστολή των αντιτύπων και την ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνεται σχετική τηλεφωνική συνεννόηση.

Κάθε εργασία συνοδεύεται από περίληψη στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα (το πολύ μέχρι 1,5 δακτυλογραφημένη σελίδα). Τη θεώρηση της περίληψης αναλαμβάνει η Συντακτική Επιτροπή.

 

Οι Παραπομπές στα αυτοτελή βιβλία γίνονται ως εξής:

Αυτοτελή Βιβλία: Γ.Β. Καββαδίας, Σαρακατσάνοι. Μια ελληνική ποιμενική κοινωνία, Λούση Μπρατζιώτη, Αθήνα 1999, σ. 448.

Περιοδικά: Μπέττυ Ψαροπούλου, «Διακόσμηση και εργαλεία στη χρηστική κεραμεική», Εθνογραφικά 6 (1989) 67.

Όταν παραπέμπουμε περισσότερο από μία φορά στο ίδιο έργο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συντομογραφία «ό.π.», αμέσως μετά από το επώνυμο του συγγραφέα. Αν υπάρχουν δύο έργα του ίδιου συγγραφέα γράφονται ορισμένα στοιχεία (π.χ. αρχικές λέξεις του τίτλου) από το έργο για διευκρίνιση.

Στο αγγλοσαξωνικό σύστημα παραπομπών (Harvard) η παραπομπή γίνεται ως εξής: (Ψυχογιός 1987: 143).

Στη Βιβλιογραφία ακολουθούμε την ίδια πρακτική, όπως με τις συνηθισμένες παραπομπές, μόνο που η χρονολογία ακολουθεί αμέσως μετά από το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα. Αν πρόκειται για περιοδικό, ο αριθμός του τόμου, με αραβικούς πάντα αριθμούς, γράφεται στο τέλος και ακολουθούν οι σελίδες μετά από δύο τελείες.

 

Διεύθυνση Ταχυδρομικής Αποστολής:

Δρ. Ελευθέριο Αλεξάκη
Ερεσσού 43
10681 Αθήνα
(για περιοδικό Εθνολογία)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αποστολής:

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες