Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ» (ΕΛ.ΕΤ.Ε.) με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Έμβλημα και σφραγίδα επίσημη του σωματείου θα είναι στρογγυλή παράσταση, η οποία θα φέρει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα την επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ και τη χρονολογία ίδρυσης 1991. Στο κέντρο θα υπάρχει σχηματοποιημένη ανθρώπινη μορφή από παράσταση προϊστορικού μηλιακού αγγείου.

Κεφάλαιο Β΄

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή των Εθνολογικών και Ανθρωπολογικών επιστημών και ερευνών και κάθε άλλης συναφούς επιστήμης.

2. Το έργο της Εταιρείας συντελείται με την έκδοση περιοδικού συγγράμματος με τίτλο «Εθνολογία» και αυτοτελών σειρών ή άλλων δημοσιευμάτων, με την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και με κάθε άλλο τρόπο που η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο για την ευόδωση του έργου της.

Κεφάλαιο Γ΄

ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται, όπως αποδεικνύεται από τα δημοσιεύματά τους ή τις σπουδές τους, με τις επιστήμες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγρ. 1. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν και ξένοι επιστήμονες που έχουν εργασθεί στον ελληνικό χώρο. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και κάτοχοι γενικά τίτλων σπουδών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας υπό τον όρο ότι, προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της, για τα μέλη αυτής της κατηγορίας θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με ενισχυμένη πλειοψηφία και η απόφασή του αυτή θα επικυρώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήψη της απόφασης. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται σ’αυτή με υπόδειξη δύο τουλάχιστον μελών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του υποψήφιου μέλους από το Δ. Συμβούλιο, τα μέλη που προτείνουν μπορούν να προσφύγουν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη της Εταιρείας διακεκριμένους επιστήμονες των συναφών κλάδων, καθώς και άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για την ευόδωση του έργου της Εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Άρθρο 5

Μέλος της Εταιρείας δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα, αν το ζητήσει εγγράφως. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Στην καταβολή της εισφοράς το μέλος που αποχωρεί ευθύνεται για ολόκληρο το έτος.

Άρθρο 6

Τα μέλη της Εταιρείας διαγράφονται από τα μητρώα της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 22 του Καταστατικού και έχουν όλα τα δικαιώματα κατά της απόφασης περί διαγραφής που αναφέρονται σ’αυτό. Πάντως η καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής περισσότερο από ένα έτος από τη λήξη του έτους για το οποίο οφείλεται αυτή αποτελεί λόγο διαγραφής του τακτικού μέλους.

Άρθρο 7

1. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν τέλος εγγραφής κατά την είσοδό τους στην Εταιρεία και συνδρομή κατ’έτος, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή τέλους ή ετήσιας συνδρομής.

2. Τα τακτικά μέλη λαμβάνουν στη μισή από την καθορισμένη τιμή το περιοδικό σύγγραμμα, καθώς και τα υπόλοιπα δημοσιεύματα που εκδίδονται από την Εταιρεία.

Άρθρο 8

Τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία που προβλέπονται από το Καταστατικό, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Τακτικές, τις Έκτακτες και τις Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται και να ψηφίζουν.

Κεφάλαιο Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

1. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών, από προαιρετικές εισφορές, χορηγίες, κληροδοτήματα, κληρονομιές και δωρεές γενικά και από τις εισπράξεις που προέρχονται από την πώληση των δημοσιευμάτων της Εταιρείας και από τις δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει.

2. Για την κτήση, την εκμετάλλευση και τη διάθεση περιουσίας από την Εταιρεία εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η Εταιρεία διατηρεί σε Τράπεζα που προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμιακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχμών. Ο λογαριασμός αυτός κινείται από τον ταμία της Εταιρείας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί ο Πρόεδρος της Εταιρίας να δώσει έγγραφη εντολή στον ταμία να αναλάβει ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών από το λογαριασμό στην Τράπεζα, ζητώντας συγχρόνως το ταχύτερο δυνατό, την εκ των υστέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

1. Όποιος εισφέρει στην Εταιρεία χρήματα ή άλλα κινητά ή ακίνητα πράγματα αξίας εκατό έως διακοσίων χιλιάδων (100.000-200.000) δραχμών, ανακηρύσσεται δωρητής της Εταιρείας, όποιος εισφέρει παρόμοια αξίας πάνω από διακόσιες έως και πεντακόσιες χιλιάδες (200.000-500.000) δραχμές ανακηρύσσεται ευεργέτης της Εταιρείας και αυτός που εισφέρει παρόμοια αξίας πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανακηρύσσεται μεγάλος ευεργέτης της.

2. Οι δωρητές, οι ευεργέτες και οι μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος (τέλος) εγγραφής ή ετήσιας συνδρομής. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει το ίδιο ή με εκτιμητές που διορίζει προς τούτο στην εκτίμηση της αξίας των εισφορών που δεν είναι σε χρήμα.

Κεφάλαιο Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1. Την Εταιρεία διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τακτικά μέλη της.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία μαζί με τρία αναπληρωματικά, όπως καθορίζεται στο άρθρο 23 του Καταστατικού.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Μαρτίου του μεθεπόμενου έτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με τη φροντίδα του εκλεγομένου ως πρώτου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγρ. 8 του Καταστατικού, το συντομότερο δυνατό, μετά από τις αρχαιρεσίες και πάντως το αργότερο κατά την έναρξη της θητείας του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας προς τούτο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της Εταιρείας με μυστική και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε ενέργεια προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται με διάταξη του Καταστατικού ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την αποδοτικότερη εργασία προς ευόδωση του έργου της Εταιρείας μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπές από εταίρους, προς αντιμετώπιση κάθε φορά των ζητημάτων που προκύπτουν ή καταμερισμό του έργου της Εταιρείας.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά με πρόσκληση του Προέδρου μια φορά τον ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη, και συγκαλείται αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο ή με αίτηση δύο μελών του.

2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και δύο μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, η ψήφος όμως του Προέδρου υπερέχει σε περίπτωση ισοψηφίας, εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών θεμάτων.

3. Η συνεχής για τέσσερις (4) συνεδριάσεις απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογία ή χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση, που υπολογίζεται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί για αυτή και αναγραφεί στα Πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται σ’αυτό και στην Εταιρεία, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά, εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής (δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής κλπ.), συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και προεδρεύει σ’αυτές, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει κάθε έγγραφο της Εταιρείας διοικητικής ή διαχειριστικής φύσης και εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών, σύμφωνα με τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις αρμοδιότητες του, έχοντας τότε και τα αντίστοιχα δικαιώματα.

3. Όταν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή απαλλαγεί με οποιοδήποτε τρόπο από τα καθήκοντά του, τον διαδέχεται ο Αντιπρόεδρος και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν γίνεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νέα εκλογή για τα αξιώματα του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 15

Ο Γεν. Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα της Εταιρείας, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο οποιασδήποτε φύσης έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας. Ο Γεν. Γραμματέας διατηρεί επίσης το μητρώο των μελών της Εταιρείας, καταλόγους των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών της, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Ο Ταμίας της Εταιρείας εισπράττει τα έσοδά της, κατόπιν εντολής του Προέδρου και ενεργεί τις πληρωμές κατόπιν εντάλματος του Προέδρου θεωρημένου από το Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και τη διαχείριση των χρημάτων και των υλικών της Εταιρείας και τηρεί τα Φορολογικά Στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα, όπως υποχρεωτικά βιβλία και έγγραφα και οπωσδήποτε βιβλία εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, καθώς και το βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ο Ταμίας συντάσσει στο τέλος κάθε χρήσης τον ισολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός της Εταιρείας, καθώς και τα τηρούμενα υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Τέλος ο Ταμίας συντάσσει πριν από κάθε Γεν. Συνέλευση κατάλογο των μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία που αναφέρονται στο Καταστατικό.

Άρθρο 17

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από τα αξιώματα για εύλογη αιτία.

2. Άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο, αν παραιτηθεί ή απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με οποιοδήποτε τρόπο, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 23 και κατόπιν γίνεται μεταξύ των μελών του διοικητικού Συμβουλίου νέα εκλογή για τα αξιώματα του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού, αντικαθίσταται με φροντίδα του Προέδρου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Γεν. Γραμματέα ή του Ταμία της Εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγει προσωρινούς αναπληρωτές τους από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου (τακτικά ή αναπληρωματικά).

Κεφάλαιο ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.

2. Η Τακτική Γεν. Συνέλευση έχει κύριο έργο τον κατ’έτος έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού καθώς και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την ανά διετία ανάδειξη με αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατ’έτος εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συγκαλείται από την 11η Φεβρουαρίου έως την 10η Μαρτίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Τακτική Γεν. Συνέλευση και υποχρεούται πριν από 15 ημέρες να ανακοινώσει στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στα γραφεία της Εταιρείας, επιστολές, προσκλήσεις κλπ.) την ακριβή ημέρα και ώρα, καθώς και τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της.

4. Η Τακτική Γεν. Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται τα μισά από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία που προβλέπει το Καταστατικό, πάντως όχι λιγότερα από είκοσι (20) τακτικά μέλη.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της Εταιρείας και με το ίδιο περιεχόμενο, η οποία γνωστοποιείται όπως ορίζεται παραπάνω (παράγρ. 3), αμέσως μετά τη ματαιωθείσα συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας, μετά από μια εβδομάδα και όχι αργότερα από 15 ημέρες από τη ματαίωση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, εάν παρίστανται (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας.

5. Οι αποφάσεις της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου με ψηφοδέλτιο ή με ανάταση της χειρός. Για τον τρόπο ψηφοφορίας αποφασίζει ο Προεδρεύων της Γεν. Συνέλευσης ανάλογα με το θέμα που συζητείται.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον ισολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας με έκθεση των πεπραγμένων κατά τη θητεία που διέρρευσε και κατόπιν ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση που συνετάγη από την Επιτροπή για τη διαχείριση του προηγούμενου έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις έχουν ως έργο τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για επείγοντα ζητήματα. Οι Συνελεύσεις αυτές συγκαλούνται αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε αδυναμία νόμιμης απαρτίας του από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει ή σε έλλειψη τούτων από το Γεν. Γραμματέα. Οι Έκτακτες Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, εάν παρίστανται όχι λιγότερα από είκοσι (20) τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα παραπάνω όργανα μετά από μια εβδομάδα και όχι αργότερα από 15 ημέρες από τη ματαιωθείσα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για την περίπτωση αυτή, εάν παρίστανται δέκα (10) τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση.

8. Οι Καταστατικές Γεν. Συνελεύσεις έχουν έργο τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και για τη διάλυσή της σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Καταστατικού. Αυτές συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Εταιρείας. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία που προβλέπει το Καταστατικό. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας μετά από μια εβδομάδα και όχι αργότερα από 15 ημέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης και βρίσκεται σε απαρτία και αυτή, εάν παρίσταται ο ίδιος αριθμός τακτικών μελών όπως παραπάνω.

9. Ως προς τη γνωστοποίηση των Εκτάκτων και των Καταστατικών Γεν. Συνελεύσεων στα μέλη της Εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 3 και 4 εδ. Β΄αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση των δύο προηγούμενων παραγράφων, οπότε τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης ζητούν με αίτησή τους μέλη της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση των μελών πρέπει να περιλαμβάνει με ποινή απαραδέκτου ρητά και συγκεκριμένα κατά περίπτωση τα επείγοντα θέματα προς συζήτηση ή τις διατάξεις του Καταστατικού προς τροποποίηση και περιληπτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ή τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η διάλυση της Εταιρείας.

10. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται από Προεδρείο αποτελούμενο από τρία μέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα), τα οποία εκλέγονται με απλή πλειοψηφία με ανάταση της χειρός. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γεν. Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας του Προεδρείου της Γεν. Συνέλευσης κρατάει τα πρακτικά της.

11. Οι Τακτικές, οι Έκτακτες και οι Καταστατικές Γεν. Συνελεύσεις μπορούν να προβούν στην ψήφιση κανονισμών που θα διέπουν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου.

Άρθρο 20

Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 19 του Καταστατικού για την σύγκληση των Γεν. Συνελεύσεων, για απαρτία και πλειοψηφία, συνεπάγεται την ακυρότητα των αποφάσεών της. Η κρίση για την ακυρότητά της απόκειται στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, που μπορεί να συζητήσει το θέμα και χωρίς πρόβλεψη στην ημερήσια διάταξή της. Τα δικαιώματα όσων έχουν έννομο συμφέρον, τα οποία απορρέουν από τα άρθρα 97 παράγρ.1 και 101 του Αστικού Κώδικα, παραμένουν απαραμείωτα.

Κεφάλαιο Ζ΄

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 21

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης που πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’έτος ενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της εκλέγονται κατ’έτος μαζί με δύο αναπληρωματικά από τα μέλη της Εταιρείας που έχουν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ετήσια. Ευθύς αμέσως μετά από την εκλογή των τακτικών μελών γίνεται μεταξύ αυτών εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της με πρόσκληση του αρχαιότερου μέλους.

2. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παραιτείται ή απαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από τα καθήκοντά του αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος της. Στην περίπτωση που παραιτήθηκε ή απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Εξελεγκτικής επιτροπής μετά την αντικατάστασή τους από αναπληρωματικά μέλη γίνεται εκλογή νέου Προέδρου ή Γραμματέα ανάλογα με την περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται αναπλήρωση προσωρινά μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κωλύεται.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα έγγραφα που τις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του και συντάσσει την έκθεσή της.

Κεφάλαιο Η΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Η πειθαρχική εξουσία κατά των μελών της Εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ασκείται από τη Γεν. Συνέλευση.

2. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης καταχωρίζονται από το Γραμματέα της περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το ποινολόγιο.

3. Η Γεν. Συνέλευση με έγγραφη καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου ή 10 Τακτικών μελών της Εταιρείας: α) Επιλαμβάνεται για την πειθαρχική δίωξη (ανάκριση και εκδίκαση) κάθε πράξης ή παράλειψης με υπαιτιότητα μέλους της Εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελικτικής Επιτροπής της, παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων και του Καταστατικού. β) Ασκεί την πειθαρχική δίωξη κατά των μελών της Εταιρείας ή των οργάνων της που αναφέρθηκαν, των οποίων η ανοίκεια συμπεριφορά στην κοινωνία ή η συμπεριφορά τους στην Εταιρεία κρίνεται επιζήμια για τους σκοπούς, τη δράση την αξιοπρέπεια και τη συνολική εμφάνιση της Εταιρείας στο κοινό.

4. Η καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου ή 10 μελών της Εταιρείας που γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα. Η καταγγελία που γίνεται από 10 μέλη της Εταιρείας πρέπει να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να περιλάβει στην ανακοίνωσή του για τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης μνεία της καταγγελίας που έγινε απ’αυτό ή τα 10 μέλη της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγρ. 3, 4 εδ.β’ και παραγρ. 9 του Καταστατικού, και να καλέσει με ειδική έγγραφη πρόσκληση, που γνωστοποιείται και αυτή 15 ημέρες πριν από τη Συνέλευση, τα κατηγορούμενα μέλη σε απολογία ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης.

5. Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν από τη Γεν. Συνέλευση είναι: α)Επίπληξη, β)Πρόστιμο μέχρι το 5/πλάσιο της ετήσιας συνδρομής, γ)Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι έξι μήνες από τις εγκαταστάσεις και γενικά τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, και δ)Διαγραφή από τα μητρώα της Εταιρείας.

6. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης η Γεν. Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει αν το κατηγορούμενο μέλος εκλήθη εμπρόθεσμα ενώπιον της και να ακούσει την απολογία του, εφόσον παρίσταται και επιθυμεί να απολογηθεί.

7. Η απόφαση της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνεται με μυστική και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία και συντάσσεται εγγράφως από το Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί στο μέλος που διώχθηκε πειθαρχικά, είτε καταδικαστική είναι είτε απαλλακτική, εφόσον τούτο δεν παρίστατο κατά την έκδοσή της.

8. Μέλη της Εταιρείας που αποβάλλονται απ’αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και του άρθ. 6, δικαιούνται να προσφύγουν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

Κεφάλαιο Θ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 23

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας εκλέγονται με μυστική και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία από την Τακτική Γεν. Συνέλευση, που συγκαλείται σε τόπο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού.

2. Υποψηφιότητες κατά τις αρχαιρεσίες προτείνονται μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Γεν. Συνέλευσης είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε από πέντε μέλη της Εταιρείας με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και παραδίδει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων στην Εφορευτική Επιτροπή που έχει εκλεγεί σύμφωνα με την παράγρ. 5 αυτού του άρθρου. Η υποψηφιότητα δηλώνεται για συγκεκριμένο συλλογική όργανο της Εταιρείας και μόνο για ένα από τα δύο (Δ. Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή).

3. Πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών αναγράφονται σε πίνακα με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ονόματα των υποψηφίων και το συλλογικό όργανο της Εταιρείας για το οποίο έχει τεθεί η υποψηφιότητα, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική ιδιότητα των υποψηφίων. Αντί της αναγραφής σε πίνακα των στοιχείων που αναφέρθηκαν μπορεί να γίνει σχετική τοιχοκόλληση στα δημοσιότερα μέρη του χώρου των αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξηγεί σε συντομία στα μέλη της Εταιρείας τις προϋποθέσεις και τους όρους για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, καθώς και τη διαδικασία της εκλογής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να φροντίζει έγκαιρα για την προμήθεια στους εκλογείς επαρκούς αριθμού εντύπων ή πολυγραφημένων ψηφοδελτιών του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων. Όταν η εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. γίνεται ταυτόχρονα, κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε δύο τμήματα που έχουν στην επικεφαλίδα με κεφαλαία γράμματα διαδοχικά και κατά σειρά τις ενδείξεις «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

5. Πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών η Γεν. Συνέλευση με πρόσκληση του Προέδρου της εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών με ανάταση της χειρός. Αμέσως ύστερα η Επιτροπή αυτή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα της και επιλαμβάνεται των καθηκόντων της, εποπτεύοντας γενικά τις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τον Ταμία της Εταιρείας τον κατάλογο που συνέταξε των μελών που έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με το Καταστατικό όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και με βάση αυτόν διεξάγεται η εκλογή. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που θα μπορούσε να διευκολύνει την εκλογή. Η Εφορευτική Επιτροπή ευθύς μόλις ετοιμάσει πρόχειρη κάλπη και ελέγξει τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων με διαγραφή από αυτές όσων δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού (άρθ. 8) και του νόμου και αφού διανείμει τα ψηφοδέλτια και διαπιστώσει την απαρτία της Συνέλευσης, προσκαλεί τους παρόντες σε ψηφοφορία, ελέγχοντας συγχρόνως αν δικαιούνται να ψηφίσουν. Στο τέλος η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας, προβαίνει στην καταμέτρηση και τη διαλογή των ψήφων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών, ενεργώντας στην ανάγκη και κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς αυτών και συντάσσει το πρακτικό της εκλογής. Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικό με τις εκλογές η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία.

6). Κάθε ψηφοφόρος αναγράφει στο ψηφοδέλτιο και στο αντίστοιχο τμήμα του μέχρι πέντε (5) ονόματα υποψηφίων, που προτιμά για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρία (3) ονόματα υποψηφίων που προτιμά για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει περισσότερα από πέντε ονόματα για το αξίωμα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άκυρο. Ομοίως είναι άκυρο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται ονόματα μη υποψηφίων ή στο οποίο αναγράφονται ονόματα υποψηφίων σε τμήμα του ψηφοδελτίου διαφορετικό από αυτό που αντιστοιχεί στο συλλογικό όργανο, για το οποίο ετέθη η υποψηφιότητα (παράγρ. 2 εδ. τελευταίο και παράγρ. 6 αυτού του άρθρου) ή στο οποίο επαναλαμβάνεται το ίδιο όνομα υποψηφίου μία ή περισσότερες φορές. Ψηφοδέλτιο που φέρει καταφανώς διακριτικά στοιχεία ή ψηφοδέλτιο χρώματος, σχήματος, διαστάσεων ή εντύπων γραμμάτων καταφανώς διαφορετικών από τα ψηφοδέλτια που προμήθευσε το Διοικητικό Συμβούλιο στους εκλογείς, είναι άκυρο. Η σχετική κρίση επαφίεται στην Εφορευτική Επιτροπή.

8. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους για κάθε αξίωμα. Εάν μερικοί που εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ισοψηφήσουν, γίνεται μεταξύ τους κλήρωση κατά ομάδα ισοψηφισάντων. Η σειρά της εξαγωγής των ονομάτων από την κληρωτίδα καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

Κεφάλαιο Ι΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται σε όλα τα σημεία από Καταστατική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται και συνεδριάζει. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά για μεταβολή των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως (άρθ.99 και 100 του Αστ. Κώδικα).

Άρθρο 25

1. Η Εταιρεία διαλύεται με απόφαση της Καταστατικής Γεν. Συνέλευσης που συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγρ. 8 του Καταστατικού και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης διαλύεται η Εταιρεία στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 104 παράγρ. 2 και 105 του Αστ. Κώδικα. Σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης της Εταιρείας η Καταστατική Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί με αυτόν το σκοπό πρέπει να αποφανθεί και για την τύχη της περιουσίας της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας μετά τη διάλυσή της εφαρμόζονται τα άρθρα 72-76 του Αστ. Κώδικα.

Άρθρο 26

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα εισήχθη ενώπιον των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 1991 και ενεκρίθη από αυτά και υπογράφεται ως έπεται.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελευθ. Αλεξάκης του Παναγιώτου Εθνολόγος / Κοιν.Ανθρωπολόγος

2. Ανδρομάχη Οικονόμου του Ιωάννου Εθνολόγος

3. Γέωργιος Συμεωνίδης του Αντωνίου Οικονομολόγος/Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

4. Ματίνα Ναούμη του Δημητρίου Οικονομολόγος/Δημογράφος

5. Γεωργία Παπαπέτρου του Αθανασίου Φιλόλογος/Ερευνήτρια

6. Ειρήνη Τουντασάκη του Γεωργίου Εθνολόγος/Κοινωνική Ανθρωπολόγος

7. Ελένη Ψυχογιού του Κων/νου Εθνολόγος/Λαογράφος

8. Ελένη Τσενόγλου του Σταύρου Εθνολόγος/Κοινωνική Ανθρωπολόγος

9. Μιράντα Τερζοπούλου του Αντωνίου Λαογράφος/Εθνολόγος

10. Δημήτριος Ψυχογιός του Κων/νου Κοινωνιολόγος/Ερευνητής

11. Ελένη Κοβάνη του Θεοδώρου Ερευνήτρια (Αγροτική Κοινωνιολογία)

12. Ζωή Γκόσμα- Καζαζάκη του Γεωργίου Ιστορικός/Εθνολόγος

13. Λουκάς Τσιτσιπής του Δημητρίου Ανθρωπολόγος/Γλωσσολόγος

1 4. Παναγιώτα Παπαδοπούλου του Δαμιανού Κοινωνιολόγος

15. Λάουρα Αλιπράντη του Παναγιώτη Κοινωνιολόγος/Ερευνήτρια

16. Ειρήνη (Ρένα) Λουτζάκη του Νικολάου Κοινωνική Ανθρωπολόγος/Κινησιογράφος

17. Κατερίνα Χαλκέα του Νικολάου Κοινωνική Ανθρωπολόγος/Κοινωνιολόγος

18. Βαγγέλης Μαρσέλος του Ζαχαρία Φιλόλογος/Εθνογλωσσολόγος

19. Λάμπρος Λιάβας του Ματθαίου Εθνομουσικολόγος

20. Επαμεινώνδας Σκορδύλης του Ελπιδοφόρου Ιστορικός

21. Ζαχαρούλα Τουραλή του Ιωάννου Κοινωνική Ανθρωπολόγος

22. Αδαμαντία Μουχελή του Αποστόλου Ιστορικός/Κοινωνική Ανθρωπολόγος

23. Μαρία Τσικαλουδάκη του Ιωάννη Ιστορικός

24. Μαρία Βελιώτη του Γεωργίου Εθνολόγος/Καθηγήτρια φιλόλογος

25. Δημοσθένης Κουρτοβικ του Ιωάννη Ανθρωπολόγος/Συγγραφέας

26. Ευαγγελία Άντζακα του Βασιλείου Λαογράφος

27. Κλειώ Γκουγκουλή του Αγγέλου Κοινωνική Ανθρωπολόγος

28. Γέωργιος Δρέττας του Ιωάννη Γλωσσολόγος/Εθνολόγος C.N.R.S

29. Μαρινέλλα Κατσιλιέρη του Αγγέλου Εθνολόγος/Ιστορικός

30.Γεωργία Κατσιλιέρη του Αγγέλου Κοινωνιολόγος

31.Ελεωνόρα Σκουτέρη – Διδασκάλου του Δημητρίου Κοινωνική Ανθρωπολόγος/Λαογράφος

32. Αίγλη-Ελισάβετ Μπρούσκου του Νικολάου Εθνολόγος

33. Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη του Κλεομένη-Αργύρη Αρχιτέκτων/Εθνολόγος

34. Αλέξανδρος Φλωράκης του Εμμανουήλ Λαογράφος/Εθνολόγος

35. Φωτεινή Τσιμπιρίδου του Σάββα Εθνολόγος

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες